SOCIETATEA ROMÂNĂ DE NEUROCHIRURGIE

 

 

CAPITOLUL I. DATE GENERALE

CAPITOLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

CAPITOLUL III. STRUCTURA SOCIETĂȚII. CONDUCERE

CAPITOLUL IV. STATUTUL DE MEMBRU

CAPITOLUL V. DREPTURILE MEMBRILOR

CAPITOLUL VI. OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

CAPITOLUL VII. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE CONDUCERE

CAPITOLUL VIII. PATRIMONIUL SOCIETĂȚII. RESURSE ȘI CHELTUIELI

CAPITOLUL IX – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

CAPITOLUL X – DISPOZIȚII FINALE

 

 

 

 

CAPITOLUL I. DATE GENERALE

 

Art. 1 Societatea Română de Neurochirurgie (S.R.N.) este o organizatie stiințifică și profesională si are ca scop promovarea teoretica si practica a realizarilor Neurochirurgiei Române în cadrul unor reuniuni organizate pe plan intern si international. In acest scop S.R.N. este afiliata la Asociatia Medicala Româna (AMR), la Asociatia Europeana a Societatilor Neurochirurgicale (E.A.N.S.), Federatia Mondiala a Societatilor Neurochirurgicale (W.F.N.S.), la Societatea Europeana de Neurochirurgie Pediatrica (E.S.P.N.) si la Societatea Internationala de Neurochirurgie Pediatrica (I.S.P.N.).

Art. 2 Scopul principal al S.R.N. este promovarea schimbului de cunostinte si experientei neurochirurgicale printre membrii sai, precum si favorizarea relatiilor intre neurochirurgii romani si cei din comunitatea internationala.

Art. 3 S.R.N. este persoana juridica română, fiind autonoma din punct de vedere functional si economic. Societatea hotaraste asupra întregii sale activitati stiintifice interne si internationale precum si asupra afilierii sale la diverse organisme internationale.

Art. 4 Sediul S.R.N. este în Clinica de Neurochirurgie, Spitalul Clinic de Urgenta “Bagdasar Arseni”, Bucuresti, Sos. Berceni, nr.12, sector 4, www.rsn.ro. Sediul operativ al S.R.N. se afla în centrul universitar neurochirurgical al presedintelui în functie.

Art. 5 S.R.N. are sigla si sigiliu rotund cu inscriptia: Societatea Româna de Neurochirurgie.

Art. 6 S.R.N. este asociatie apolitica, având scop stiintific si profesional.

Art. 7 S.R.N asigură prin conducerea sa, relațiile cu Administrația Prezidențială, Guvernul României, Parlamentul României, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, A.M.R., sindicate, partide politice, presă, televiziune, radio, alte mijloace de informare și media, etc. Mijloace de intervenție sunt: audiența, memoriu, rapoarte, interviuri, conferințe de presă, materiale documentare de utilitate publică.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTIVELE SOCIETATII

Art. 1 Scopul S.R.N. se concretizeaza în:

a) Organizarea de manifestari stiintifice: conferinte si congrese, consfatuiri, mese rotunde, simpozioane si difuzarea concluziilor acestora.

b) Organizarea de programe comune de cercetare clinica si de educare în domeniul neurochirurgiei si al stiintelor afiliate.

c) Sprijinerea editarii revistelor de specialitate prin aportul si prezenta membrilor sai în colegiile de redactie ale acestora.

d) Revista Romanian Neurosurgery este proprietatea Societatii Romane de Neurochirurgie.

e) Apararea intereselor membrilor sai pe plan profesional, moral, propunând si observând respectarea cadrului legal al activitatii lor.

f) Stimularea și sprijinirea activtății tuturor neurochirurgilor din România pe plan profesional, de cercetare și pregătire în specialitate, colaborând în acest sens cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, Academia de Științe Medicale, Facultățiile de Medicină și alte instituții de acest fel.

g) Participarea la elaborarea strategiei nationale în asigurarea asistentei medicale neurochirurgicale, aducându-si aportul la politica de sanatate a statului prin reprezentantii sai în comisiile lucrative guvernamentale.

Art. 2 S.R.N. va organiza si sustine manifestarile stiintifice ale specialitatii neurochirurgicale, precum si pentru valorificarea lucrarilor stiintifice elaborate si publicarea lor de catre membrii sai. S.R.N. se va preocupa de respectarea tuturor conditiilor de etica medicala pe plan stiintific.

Art. 3 S.R.N. va sustine în mod direct ca membrii sai sa beneficieze de schimburi de experienta cu servicii si clinici de neurochirurgie din tara si strainatate.

Art. 4 S.R.N. va interveni pe lânga forurile competente pentru ameliorarea si modernizarea conditiilor de lucru în unitatile neurochirurgicale (dotare cu aparatura si instrumentar, sporuri de periclitate pentru conditii speciale de lucru, etc.).

Art. 5 S.R.N. va pleda pentru insusirea de noi metode de diagnostic si tratament neurochirurgical în toate centrele medicale din tara.

Art. 6 S.R.N. va milita prin persoanele delegate de catre Consiliul S.R.N. pentru reprezentarea adecvata în cadrul Colegiului Medicilor pe tara, în vederea solutionarii tuturor problemelor de etica si deontologie medicala legate de practica specialitatii. S.R.N. va propune la nevoie Colegiului Medicilor retragerea dreptului de libera practica în specialitatea de neurochirurgie pentru persoane cu deficiente grave in exercitarea profesiunii.

Art. 7 S.R.N. prin conducerea societatii, va propune Ministerului Sanatatii si Ministrului Invatamântului si Cercetarii, nominalizarea membrilor comisiilor de concurs si examene de acreditare în specialitatea neurochirurgie. S.R.N. va urmari ca aceasta reprezentare sa cuprinda cât mai multe centre universitare. S.R.N. va propune revizuirea si actualizarea tematicilor de concurs pentru diversele trepte ierarhice neurochirurgicale.

Art. 8 Respectând principiile “autonomiei universitare”, S.R.N. va sustine prin membri sai introducerea în curricula universitara obligatorie a învatamântului neurochirurgical, armonizând în acest mod pregatirea studentilor cu nivelul european si mondial civilizat. Se asigura în acest mod si acreditarea internationala a diplomelor absolventilor de medicina.

Art. 9 S.R.N. va pleda pentru extinderea învatamântului postuniversitar în toate clinicile de neurochirurgie care prin experienta, dotarea si cazuistica curenta ofera conditii de pregatire conforme cu tematica pentru rezidentiat. De asemenea S.R.N. se va preocupa continuu de asigurarea unei pregatiri cât mai bune a medicilor rezidenti în toate centrele universitare unde acestea functioneaza, organizând verificari anuale a nivelului lor de pregatire.

Art. 10 S.R.N. va desfasura o activitate intensa pentru obtinerea nominalizarii de conducatori de doctorate în centrele clinice pentru ca noua generatie sa beneficieze de titlul de doctor în stiinte.

Art. 11 S.R.N. va asigura informarea membrilor sai privind calendarul evenimentelor stiintifice nationale si internationale, congrese, simpozioane si alte date de interes medical general. Informarea se va face individual catre toti membri cotizanti în mod echitabil.

Art. 12 S.R.N. se va preocupa de asigurarea cu documente de specialitate (tratate si reviste) a tuturor centrelor neurochirurgicale din tara.

CAPITOLUL III. STRUCTURA SOCIETATII. CONDUCERE

Art. 1 Adunarea Generala a membrilor este organismul suprem de decizie în S.R.N. Adunarea Generala se convoaca odata pe an cu ocazia reuniunii stiintifice anuale: conferinta sau congres.

Competența adunării generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale societății;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

c) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e) înființarea de filiale;

f) modificarea statutului;

g) dizolvarea și lichidarea societății, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Art. 2 (1) Conducerea curentă, îndeplinirea scopurilor și strategiei societății este delegată Consiliul Societății de Neurochirurgie. Consiliul Societății este ales pentru o perioadă de 2 ani, cu ocazia Congresului SRN (care se organizează odată la 2 ani), are un număr impar de membrii (11). În structura Consiliului sunt:

 1. Președintele,
 2. Trei vicepreședinți,
 3. Secretarul,
 4. Trezorierul,
 5. Reprezentantul organizației Rezidenților,
 6. Reprezentantul diasporei,
 7. Reprezentantul femeilor neurochirurgi din România,
 8. Președintele SRN din mandatul precedent (Past President).

(2) Consiliul S.R.N. se alege direct, prin candidatura si vot uninominal în Adunarea Generala.

(3) Reprezentantul medicilor rezidenți este ales din rândul rezidenților din anii 3-5, în ședință separată, cu ocazia Adunării Generale, fiind votat doar de către rezidenți și trebuie să întrunească votul a 50% plus unu din totalul numărului de rezidenți prezenți la Adunarea Generală. Candidaturile se vor trimite cu cel puțin 15 zile lucrătoare, înaintea Congresului SRN pentru a fi postate pe site-ul SRN.

(4) Consiliul S.R.N se întruneste trimestrial sau suplimentar în caz de necesitate. Participarea membrilor este voluntara, nu implica nici un fel de cheltuieli obligatorii din partea societatii. Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

(5) Deciziile în Consiliul S.R.N. se iau prin votul majoritar simplu al celor prezenti. Presedintele societatii conduce Consiliul S.R.N. si deleaga în lipsa sarcina unui vicepresedinte.

(6) În cazul în care la ședința consiliului este prezent un număr par de membrii și votul este împărțit, Președintele are drept de departajare.

(7) Presedintele Societății Neurochirurgilor din Republica Moldova este cooptat in Consiliul Societatii Romane de Neurochirurgie pentru apropierea Societatii de Neurochirurgie din Romania de cea din Republica Moldova.

Art. 3 Consiliul S.R.N. asigura conducerea operationala a Societății. Acesta organizeaza, cu ocazia adunarii generale, alegerile pentru Consiliul S.R.N. respectând principul democratic al rotatiei presedintilor si centrelor neurochirurgicale o data la 2 ani. Consiliul societatii este raspunzator de activitatea sa în fata Adunarii Generale.

Art. 4 Presedintele va fi ales pentru o legislatura de 2 ani. Un presedinte poate fi ales pentru maxim 3 mandate, dintre care doar 2 consecutive. Se recomanda ca pe site-ul S.R.N. sa fie prezentat un program al actiunilor pe care doreste sa le realizeze in legislatia pentru care candideaza. Pentru o buna colaborare si o organizare cât mai corecta, presedintele, secretarul, trezorierul si reprezentantul rezidentilor se recomanda sa fie alesi din acelasi centru universitar.

Art. 5 Candidatii la Presedintia si Vicepresedintia S.R.N. sunt de preferat a avea calitatatea de cadru universitar (profesor sau conferentiar) sau sa fie personalitati marcante ale neurochirurgiei românesti, fiind capabili de a reprezenta interesele societatii la nivel înalt. Trebuie sa-si prezinte candidatura si CV-ul în scris si publicat cu cel putin doua luni înainte pe site-ul S.R.N., inclusiv contributia personala la dezvoltarea neurochirurgiei.

Art. 6 Societatea poate avea Președinți de onoare și Past Presidents.

(1) La expirarea mandatului fostul președinte devine past president. Președintii de onoare pot fi propusi de Consiliu, membrii Adunarii Generala și validati de Adunarea Generala .

(2) Ca presedinte de onoare poate fi aleasa o personalitate neurochirurgicala, cetatean român, care activeaza în tara sau în strainatate si care prin prestigiul sau aduce servicii de imagine internationala S.R.N..

(3) La reuniunile S.R.N. presedintii de onoare au statut de official guests, respectiv se bucura de toate drepturile celorlalti membri ai Consiliului.

Art. 7 S.R.N. are în conducerea Consiliului trei Vicepresedinti. Un vicepresedinte va coordona problemele neurochirurgicale din tara (dotarea centrelor, distributia cadrelor, distributia rezidentilor, învatamântul universitar si postuniversitar, etc.). Cel de al 2-lea vicepresedinte va fi responsabil cu relatiile S.R.N. cu celelalte societati medicale din România si societatile de neurochirurgie europene si internationale. Al treilea vicepresedinte va coordona activitatea stiintifica si activitatea de etica si deontologie a specialitatii.  Presedintele si Vicepresedintii formeaza o structura unitara de reprezentare în care împartirea sarcinilor se face pe cale amiabila si consensuala.

Art. 8 La cerere si prin votul a 50% plus 1 din membrii activi ai S.R.N. orice membru din Consiliu de conducere poate fi revocat prin Adunarea Generala si în mod exceptional prin hotarâri ale Consiliului S.R.N., aceasta decizie urmând a se valida în proxima Adunare Generala. Adunarea Generala, ca si Consiliul S.R.N. ia hotarârile prin votul majoritatii membrilor structurii respective.

Art. 9 In functiile de conducere ale Consiliului S.R.N. vor fi propusi reprezentanti din diversele centre de neurochirurgie din tara, care vor fi alesi în functie de decizia Adunarii Generale.

Art. 10 Modalitatea practica de votare, este stabilita de catre Consiliul S.R.N., înaintea Adunarii Generale. Se vor tipari buletine de vot cu mentiunea functiilor de Presedinte, Vicepresedinti, Secretar, Trezorier respectiv membri ai Consiliului. Nominalizarile se completeaza de catre votanti.

Art. 11 Votul este uninominal si personal. Nu sunt admise modalitati de votare indirecte decât în cazuri speciale de neparticipare: boala, obligatii de asigurare a permanentei în unitatea sanitara, absente din tara, alte cazuri de forta majora. In aceasta situatie se poate accepta votul prin fax cu semnatura si datele de identificare prezente sau corespondenta electronica, respectiv e-mail. Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

CAPITOLUL IV. STATUTUL DE MEMBRU

Art. 1 Societatea are în componență:

a) membri activi – conform art. Art. 2 al Cap. IV din prezentul Statut;

b) membri afiliati – cu respectarea dispozițiilor Art. 3 al Cap. IV din prezentul Statut.

c) membri onorifici – conform art. Art. 4 al Cap. IV din prezentul Statut.

Art. 2 (1) Pot deveni membri activi ai S.R.N. medicii primari, specialisti, rezidenti si cadrele universitare în specialitatea neurochirurgie, activi sau pensionati si care au depus o cerere de adeziune prin care se obliga sa respecte obligatiile de membru ale societatii reiesite din STATUT.

(2) Pot deveni membri ai SRN și medici de alte specialități conexe a căror activitate se desfășoară efectiv într-o unitate de neurochirurgie (de ex. neuroortoped, neuroanestezist, neuroradiolog, etc.), care solicită adeziunea la SRN, în aceleași condiții ca și neurochirurgii, achitând cotizația și beneficiind de aceleași drepturi și obligații.

(3) Pot deveni membri SRN cu drepturi depline inclusiv neurochirurgii cu cetatenia Romana care lucreaza in afara tarii, putand candida la functiile SRN.

Art. 3 Membru afiliat al S.R.N. poate fi orice neurochirurg strain, care achita cotizatia anuala conforma cu pozitia sa profesionala si respecta prevederile prezentului STATUT. Neurochirurgii straini pot deveni membri ai S.R.N. prin hotarârea Consiliului S.R.N., având drepturile si obligatiile statutare similare cu ale membrilor din România.  Membri afiliati nu au drept de vot si nu pot candida în functiile de conducere ale S.R.N.

Art. 4 Membri onorifici sunt personalitati medicale sau nemedicale române sau internationale, cu contributii deosebite în neurochirurgie sau pentru realizarea obiectivelor S.R.N.. Aceștia pot obtine prin hotarârea Adunarii Generale statutul de Membru de Onoare. Membrilor de Onoare ai S.R.N. li se va conferi diploma aferenta acestei pozitii.

Art. 5 Calitatea de membru este personala si nu poate fi transmisă sub nici o forma.

Art. 6  Calitatea de membru poate inceta prin:

a) renuntarea scrisa la calitatea de membru

b) retragerea calitatii de membru

c) neplata cotizației anuale

d) deces .

Art. 7 Calitatea de membru se poate retrage prin decizie validata de Adunarea Generala la cererea Consiliului S.R.N., care in prealabil a audiat membrul interesat, prin vot secret (50% + 1 din totalul de membrii activi prezenti ai S.R.N.) în oricare din urmatoarele situatii:

a) savârsirea unei fapte ce aduce prejudicii imaginii societatii

b) incalcarea repetata a obligatiilor statutare.

Art. 8 Calitatea de membru se pierde automat in cazul neachitarii cotizatiei anuale pana la data de 31 decembrie a anului in curs.

 

CAPITOLUL V. DREPTURILE MEMBRILOR

Art. 1 Orice membru al S.R.N. poate alege si poate fi ales în Consiliul Societatii.

Art. 2 Orice membru S.R.N. poate sa-si exprime liber opiniile privind activitatea societatii, a Consiliului S.R.N. si a altor membri în Adunarea Generala, având mereu în vedere apararea armoniei, demnitatii si prestigiului societatii, cât si a fiecarui membru în parte.

Art. 3 Orice membru poate cere Consiliului S.R.N. prin Secretar sau Presedinte, înscrierea pe ordinea de zi a Adunarii Generale a oricarui subiect pe care-l considera important pentru interesele societatii. Acceptarea subiectului apartine Adunarii Generale, care decide prin vot direct, deschis, cu majoritate simpla a participantilor prezenti.

Art. 4 Fiecare neurochirurg îsi pastreaza autonomia, initiativa personala si adresabilitatea fata de orice for, direct sau prin intermediul personalitatilor reprezentative ale S.R.N., pentru dezvoltarea profesiei neurochirurgicale.

Art. 5 Membrii S.R.N. pot solicita Consiliului S.R.N., personal Presedintelui sau Vicepresedintelui delegat, eliberarea de Scrisori de Recomandare profesionala, în vederea practicii în afara României, sau la nevoie. Prestigiul profesional al Presedintelui si al S.R.N. poate constitui un factor important pentru cariera profesionala a neurochirurgilor români în afara granitelor tarii.

 

CAPITOLUL VI. OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art. 1 Sa respecte Statutul si hotarârile Adunarii Generale, respectiv ale Consiliului S.R.N..

Art. 2 Sa nu aduca prejudicii de ordin moral sau material S.R.N.

Art. 3 Sa promoveze, prin comportament profesional si civic activitatile societatii.

Art. 4 Sa achite cotizatia anuala.

Art. 5 Cotizația anuală se fixează în funcție de poziția profesională a membrilor SRN și este diferențiată pentru medicii rezidenți, specialiști și primari. Achitarea retroactivă îi repune în drepturi. Membrii S.R.N. cu plata cotizatiei la zi pe ultimii 2 ani pot beneficia de o reducere de 15% la taxa de participare la orice manifestare stiintifica organizata de S.R.N.

CAPITOLUL VII. ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE

Art. 1 Atributiile Presedintelui si delegabile Vicepresedintilor:

 • Sa dezvolte relatiile S.R.N. cu alte societati internationale cu profil medical.
 • Sa mentina legaturi cu organizatiile medicale oficiale din tara: AMR, Colegiul Medicilor, Ministerul Sanatatii si Familiei.
 • Sa contribuie la dezvoltarea neurochirurgiei prin implicarea în mod direct la publicarea de tratate, monografii, articole de specialitate.
 • Sa organizeze cursuri de Educatie Medicala Continua (EMC) si cursuri desfasurate în tara sub egida altor societati neurochirurgicale internationale.
 • Sa propuna membrii de onoare ai S.R.N. catre Consiliul S.R.N..
 • Sa conduca S.R.N., Consiliul S.R.N. conform STATUTULUI.
 • Sa participe ca delegat al S.R.N. la congresele EANS si WFNS si sa informeze întreaga societate despre ultimile actualitati din domeniul neurochirurgical. Delegatia S.R.N. va fi constituita din 3 delegati: primul delegat – presedintele în functie, al doilea delegat – fostul presedinte / unul dintre fostii presedinti ai S.R.N. si delegatul alternativ – un membru din conducerea S.R.N., de preferat cu atributii în diferite comitete internationale (UEMS, lector EANS etc.).

Art. 2 Atributiile Vicepreședinților, pe lângă cele delegate de către președinte,privesc responsabilitati concrete de informare si coordonare în domenii precum:

 • asistenta medicala de specialitate,
 • învatamântul neurochirurgical postuniversitar,
 • cercetare în neurostiinte,
 • etica si deontologie medicala.

Art. 3 Atributiile Secretarului:

 • Sa mentina legatura între Consiliul S.R.N. si membrii societatii.
 • Sa anunte evenimentele importante organizate de S.R.N. (e-mail sau site S.R.N.)
 • Sa participe în organizarea tuturor evenimentelor în S.R.N.
 • Sa posede si sa actualizeze organigrama membrilor S.R.N. din tara.
 • Sa tina corespondenta cu societatile de neurochirurgie europene si internationale.
 • Sa tina actualizat website-ul S.R.N.
 • Sa prezinte anual la Conferinta sau Congresul Societatii Române de Neurochirurgie bilantul de activitate profesionala si administratie organizatorica a S.R.N.
 • Sa prezinte anual catre Adunarea Generala situatia Cursului de Educatie Medicala Continua.

Art. 4 Atributiile Trezorierului:

 • Se ocupa de activitatea patrimoniala si financiara a societatii.
 • Mentine si pune la dispozitia oricarui membru S.R.N. un bilant contabil transparent cu ocazia Adunarilor Generale.
 • Organizeaza colectarea cotizatiei de la membri si informeaza asupra evidentei existente.
 • Evidentiaza sponsorizarile si are evidenta contractelor de sponsorizare.
 • Beneficiaza de sprijin profesional din partea unui contabil expert autorizat platit din fondurile S.R.N.
 • Prezinta raportul financiar – un bilanț al veniturilor și cheltuielilor – anual în cadrul Adunarii Generale.

CAPITOLUL VIII. PATRIMONIUL SOCIETĂȚII. RESURSE ȘI CHELTUIELI

Art. 1 Patrimoniul S.R.N. se formeaza din:

a) contribuția anuală a membrilor asociației, resprezentând cotizația anuală;

b) fonduri obținute prin desfășurarea activităților și proiectelor competiționale, specifice obiectivului asociației;

c) venituri provenite din organizarea unor manifestări culturale;

d) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

e) donații provenite din țară și străinătate;

f) sponsorizări acceptate de către Consiliul Director;

g) auto-finanțare prin publicitate pentru produse cu caracter cultural, educativ;

h) alte venituri prevăzute de lege.

Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele societății și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 2 S.R.N. poate primi donatii în bani (RON sau valuta), carti sau bunuri materiale, care se inventarizeaza de catre secretar si trezorier si vor fi repartizate echitabil tuturor centrelor neurochirurgicale.

Art. 3 S.R.N. poate institui premii pentru lucrari stiintifice de merit – din patrimoniul societății.

Art. 4 S.R.N. poate institui burse de studii pentru tinerii neurochirurgi. Cererile pentru bursa si premii se vor adresa Consiliului S.R.N., care va lua hotarârea, urmând a fi validata de proxima Adunare Generala.

Art. 5 Modificarile în activitatea financiara si soarta bunurilor din patrimonial S.R.N. sunt hotarâte de Consiliului societatii cu aprobarea Adunarii Generale.

 

CAPITOLUL IX – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 1  SOCIETATEA se va dizolva:

I. De drept prin:

 1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. imposibilitatea constituirii Consiliului Director în conformitate cu Statutul societății, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului Consiliului Director trebuia constituit;
 3. reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.

II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

 1. scopul sau activitatea societății a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. a devenit insolvabilă;
 5. nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotărârea Adunării Generale, luată cu o majoritate de 2/3 a voturilor, hotărâre care se va depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul societatea, în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 2 (1) În cazul dizolvării societății, prin modalitățile prevăzute de. cap. IX art.1, pct.I și II, lichidatorii se numesc de instanța judecătorească. În cazul prevăzut de cap. IX art.1, pct.III, lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea Generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

(3) Lichidatorii, la intrarea în funcție, efectuează inventarul și încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

(4) Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale societății și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 3 (1) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, de a încasa creanțele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare, aceștia răspunzând solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 4 (1) În cazul dizolvării societății, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit procedurii ce urmează a fi stabilită prin hotărârea membrilor fondatori, ce va fi luată cu o majoritate de 2/3. sau a urmașilor acestora ori a persoanelor desemnate de către Consiliul Director.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alineatului (2), ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 5 (1)Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării societății. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul societatea și să îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest registru.

(2) Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele societății și ale lichidării, după aceasta fiind considerați descărcați.

Art. 6 (1) Societatea încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Capitolul X – DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 1 Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legii și poate fi completat și/sau modificat la inițiativa membrilor activi sau a Adunării Generale cu o majoritate de 2/3 din voturi celor prezenti.

11.12.2021